காட்டில் மழை

Wednesday, September 07, 2005

Bio-data English 2017

KANAPATHIPILLAI SACHITHANANTHAN
Address:
68, Anna Saalai, Chennai 600 005 India.
Date of Birth: 5th December, 1941
Place of Birth: Jaffna, (Sri Lanka).

Education:
2010 D. Sc. (Honoris Causa) Katpakam University, Coimbatore, India
1992 M.A Degree in Tamil from the University of Madras.
1966 M.Sc. Degree in Zoology with Marine Biology from the University of Madras, under the Government of India General Scholarship Scheme.
1963 B.Sc. degree with Zoology as main subject and Chemistry as ancillary subject from the University of Madras obtaining a first-class pass.
1958 Educated up to secondary school level in Jaffna. (at Maravanpulavu, Sakalakalavalli Vidyasalai,1945-1948; at Jaffna Hindu College, 1949-1958)

Employment:
1986 up to now, Publisher
1979-1985 UN/FAO Consultant working with the Red Sea and Gulf of Aden project, Western Indian Ocean Fisheries Development project.
1980- Established Kaanthalakam, a book publishing house, in Chennai, India.
1979 (Aug.-1985 Dec.) Consultant, FAO/UN (Red Sea, Gulf of Aden, South West Indian Ocean)
1977 (Dec.-1979 July) Lecturer (Zoology), University of Jaffna.
1977-93 Established Kaanthalakam, a book publishing house, in Jaffna, after resigning from the Sri Lanka Scientific Service in August 1977, subsequent to the communal disturbances of July 1977.
1971 (Apr. to Aug.) Consultant, FAO/UN (South Pacific)
1967 (Jan. to 1977 Aug.) Research Officer (Sri Lanka Scientific Service), Fisheries Research Station, Colombo.
1966 (October ) Private Secretary to Hon. M. Tiruchelvam, Minister for Local Government
1966 (July-Sept.) Visiting Lecturer (Zoology), Jaffna College Undergraduate department.
1963 (Oct.-1964 Mar.) Government Clerical Service, Government of Ceylon.

Training:
1973 (August) Participated in the UNESCO training programme on Marine Microbiology at Nanyang University, Singapore for one month under the guidance of Professor Ralph A. Lewin (Scripps Institution of Oceanography), University of California.
1969 (June-December) Trained at Tokai Regional Fisheries Research Laboratory, Tokyo, Japan for six months in Fisheries Biochemistry on a group training programme in Marine Fisheries Research, by the Overseas Technical Corporation Agency, Government of Japan.

Research:
1976 Extended investigations into processing of dried fish in Sri Lanka studying among other things the feasibility of a mechanical device to dry fish, jointly with engineers of Walker Sons Ltd. Colombo.
1969 Investigated into the problems related to the Beche-de-mer fishery of Sri Lanka.
1967 Continued scientific investigations in the Jaffna Lagoon, studying its physical, chemical, and biological nature in relation to the revision of the Northern Province Fishery Regulations. Commended by one man committee of inquiry for the contribution, in his report on the revision of the regulations.
1964 (May - June) Accepted a Research Studentship Award to work on the physical and chemical aspects of Jaffna Lagoon, under the guidance of Dr. K. D. Arudpiragasam, Zoology Department, University of Sri Lanka, Colombo. This study was temporarily terminated to be able to follow a course in India leading to the M.Sc. degree.

Projects
1984-1985: As a consultant with FAO/UN - Project for development of Fisheries in the South West Indian Ocean, participated in many projects related to processing and marketing of fish and fishery products, including training programs, in Seychelles, Mauritius, Madagascar, Tanzania, Kenya and Somalia.
1979-1984: As a consultant with FAO/UN - Project for development of Fisheries in the Red Sea and Gulf of Aden, participated in many projects related to processing and marketing of fish and fishery products, including training programs, in South Yemen, North Yemen, Saudi Arabia, Jordan, Egypt, Sudan and Djibouti.
1976 (December): Participated in a field experiment organized by the Association for Science Cooperation in Asia at Cox’s Bazar, Bangladesh on an efficient method in sun drying fish.
1976 (June): Participated in the conference on handling, processing, marketing of tropical fish in London organized by the Tropical Products Institution, London.
1975-1976: Member, working party on Fish Technology Indo-Pacific Fisheries Council, FAO / UN since 1973 and attended its meetings in Bangkok 1975, London 1976, and Colombo 1976. Also, prepared a report for the working party on the dried fish trade in Sri Lanka.
1975: Organized the Quality Control Laboratory at the Fisheries Department to test-check quality of frozen prawns and other fishery products destined for export from Sri Lanka. As officer in charge of the Quality Control Laboratory, supervised the work of two graduate level students on Fish Technology and the duties of four Laboratory Assistants.
1975: Member, Drafting Committee preparing standard requirements for frozen prawns, frozen lobsters, dried fish, canned fish and other related fishery products of the Bureau of Standards, Colombo.
1973-1975: Designed jointly with the engineers from Walker Sons Co. Ltd., a mechanical device (named de-scummer) for cleaning the scum off the outer surface of holothurians during processing, Prepared feasibility studies and participated in the implementation of Five Beche-de-mer Processing Factories in Sri Lanka (constructed in Mannar, Manthai, Nachchikudah, Kalpitiya and Triconmalee) by the respective District Development Councils of the Ministry of Planning. Two more feasibility studies (Chilavathurai, Jaffna) were with the Ministry of Planning for approval.
1971 (May-August): FAO/UN consultant in Beche-de-mer fishery in the South Pacific Islands, for four months based in Noumea, New Caledonia, travelling to Fiji, New Hebrides, British Solomon Islands, Trust Territory of Pacific Islands (Ponape, Truk, Marshal Islands Yap, Palau), Trust Territory of Papua and New Guinea, Philippines, Hong Kong, and Singapore.

Knowledge of Languages
Tamil – Excellent
English – Good
Sinhalese - Working knowledge
Japanese - Working knowledge
Arabic - Working knowledge

Professional Societies
General Research Committee, Sri Lanka Association for the Advancement of Science
Plankton Society of Japan
American Fisheries Society
International Association for Tamil Research
Marine Biological Association of India

Publications
Frequent contributor of articles in Tamil and English, in periodicals, newspapers and radio in Sri Lanka, India, Singapore, and Malaysia on popularization of Science, Science in Tamil and Tamil research. Translated few English books on Zoology into Tamil for the Education Publication Department of Sri Lanka and other institutions.
Pullet or cockerel 1-Apr-1965, Pachaiyappa’s College Magazine
A retrospect 1-Dec-1965, Pachaiyappa’s College Magazine
Tour report 1-Apr-1966, University of Madras
Tamil translation of The Invertebrates by Borradile and Potts, Cambridge University Press for the Educational Publications Department, 13-May-1967, Colombo
Jaffna lagoon studies, 5-Jun-1967, Field data
Jaffna lagoon studies, 30-Jul-1968, Field data
Jaffna lagoon studies, 7-Sep-1968, Field data
Discrepancies in translation of zoological literature, II International conference-seminar of Tamil studies, January 1968, Madras
Salinity and temperature variations of the surface waters in the Jaffna lagoon, 1-Jan-1969, Bulletin of the Fisheries Research Station, Ceylon, Vol. 20, pp. 87-99
Sirahu Valai -A passive fishing gear in Ceylon by Sachithananthan K. and A. Thevathasan, 1-Dec-1970, Bulletin of the Fisheries Research Station, Ceylon, Vol. 21, pp. 87-95
Topography and substratum of the Jaffna lagoon by Sachithananthan K. and W. K. T. Perera, 1-Dec-1970, Bulletin of the Fisheries Research Station, Ceylon, Vol. 21. No. 2, pp. 75-85
Proximate composition of four types of salted and dried fish, 1-Feb-1971, Bulletin of the Tokai Regional Fisheries Research Laboratory, Tokyo, Japan, No. 65
Bech-de-mer industry in the South Pacific Islands I. Market Survey, First report to the FAO/UN (report in English and French), 15-May-1971, FAO-UN
Beche-de-mer fishing in the South Pacific Islands, 1-Jan-1972, FAO-UN
Beche-de-mer of the South Pacific Islands- A handbook for the fishermen, 1-Jan-1972, South Pacific Commission
Antibiotic properties of some marine organisms, 1-Jun-1973, UNESCO –Seminar proceedings, Nanyang University, Singapore
Diversification of Beche-de-mer markets, 28-Oct-1974, Kadallattai FactoryThirappu Vizha Malar
A Beche-de-mer factory, 30-Oct-1974, Celyon Daily News
Anti-bacterial properties of some marine algae of Sri lanka by Sachithananthan K. and A. Sivapalan, 1-Dec-1975, Bulletin of the Fisheries Research Station, Sri Lanka, Vol. 26, No. 1 and 2 pp. 5-9
De-scummer for beche-de-mer processing by Sachithananthan K., P. Natesan, C. Alagaratnam, A. Thevathasan, 1-Dec-1975, Bulletin of the Fisheries Research Station, Sri Lanka, Vol. 26, No.1 and 2 pp.11-15
Proximate composition of certain types of dried fish produced in Sri Lanka, 1-Jan-1976, Bulletin of the Fisheries Research Station, Sri Lanka, Vol. 27
Some experiments in drying of fish, 1-Jan-1976, A seminar discussion on sun-drying methodology, National Science Council of Sri Lanka, Colombo
Topography of Nanthikkadal and Nayaru lagoons by Sachithananthan K. and W. K. T. Perera, 1-Jan-1976, Bulletin of the Fisheries Research Station, Sri Lanka, Vol.27
Dried fish production in Sri Lanka, 1-Jul-1976, Tropical Products Institute, London.
Dried fish trade in Sri Lanka, 7-Oct-1976, Government consultation on fish technology - codes of practice, FAO/UN, Rome, Italy, 5-7
A polythene tent dryer for improved sun drying of fish by Doe, P. E., Ahmed, M., Muslemuddin, M. and Sachithananthan, K., 1977, Food Technology in Australia, 29, 437 – 441
Experiences in non-violent action in fighting oppression in Ceylon (1956-1976), 14-Dec-1978, Asian seminar on training for non-violent direct action, Vedchi, Sevagram, Surat, Gujarat, India
Tamil nation in Sri Lanka, 14-Dec-1978, Asian seminar on training for non-violent direct action, Vedchi, Sevagram, Surat, Gujarat, India
Post-harvest fish technology practices in the Red Sea coast of Egypt - A review by Sachithananthan K and Zakeria Ez El Din, 1-Nov-1980, FAO Project for development of fisheries in areas of Red Sea and Gulf of Aden, Suez, Arab Republic of Egypt
Salting mullet and sardine from the Red Sea coast of Egypt by Sachithananthan K. and Zakaria Ez El Din, 1-Jan-1982, Project for development of fisheries in areas of Red Sea and Gulf of Aden, Suez, Arab Republic of Egypt
Studies on fish silage production and its use in the People's Democratic Republic of Yemen by K. Sachithananthan, 11-Jun-1982, Proceedings of the FAO expert consultation on fish technology in Africa, Casablanca, Morocco
Utilization and marketing of marine products from Mohamed Gol, Sudan,1-Oct-1982, Project for development of fisheries in areas of Red Sea and Gulf of Aden Suez, Arab Republic of Egypt
Shark Fins, 1-Jan-1983, Marketing folder for National Corporation for Fish Marketing Hudjeff, Maala, Aden, People’s Democratic Republic of Yemen
Drying Sardinella longiceps in a solar dome dryer by Sachithananthan K., Zakkaria Ez El Din and Abdul Kader Mansoor, 1-May-1983, Project for development of fisheries in areas of Red Sea and Gulf of Aden Suez, Arab Republic of Egypt
Technical feasibility of processing sharks in Djibouti by Sachithananthan K., 1-May-1983, Project for Development of Fisheries in Areas of the Red sea and Gulf of Aden
Drying sharks using a solar dome dryer by Sachithananthan K., Zakkaria Ez El Din and Abdul Kader Mansoor, 1-Nov-1983, Project for Development of Fisheries in Areas of the Red sea and Gulf of Aden
Report of expertise-team travel to Kenya and Somalia (From 7th to 19th July 1984), 1-Aug-1984, FAO/UN Fisheries Development and Management Project for the South West Indian Ocean, Seychelles
Report on beche-de-mer processing training travel to Tanzania (From 3rd to 14th November 1984), 1-Dec-84, FAO/UN Fisheries Development and Management Project for the South West Indian Ocean, Seychelles
Report of code of practice preparation travel to Mauritius and Kenya (3rd to 10th Jan-1985), FAO/UN Fisheries Development and Management Project for the South West Indian Ocean, Seychelles
A solar-dome dryer for drying of fish by Sachithananthan K., D. Trim, and C. l. Speirs, 25-Jan-1985, FAO Expert Consultation on Fish Technology in Africa, Lusaka, Zambia
Report on workshop as staff lecturer, 23-Mar-1985, National Workshop on Fish Handling, Ministry of Marine, Tourism, and Forestry, United Republic of Tanzania
Kuhifadhi Samaki Wabichi (Swahili language text) by Sachithananthan K. and M. L. Mlay, 1-Jul-1985, National Workshop on Fish Handling, Ministry of Marine, Tourism, and Forestry, United Republic of Tanzania
Report of travel to Tanzania (28 July-03 August 1985)
Artisanal handling and processing of sea cucumber (sand fish), 1-Apr-86, Info Fish Marketing Digest, (FAO/UN sponsored) Kuala Lumpur
Key Note Address, National Workshop on Beche-De-Mer at Mandapam, 23-Feb-89, organised by the Central Marine Fisheries Research Institute, Cochin, India

2 Comments:

Blogger twfik said...

dear sir
thanks for your text
plz send me photo of the machine for cleaning sea cucumber
via email

twfik1900@yahoo.com
thanks
mohamed

4:53 AM

 
Blogger T.S.Kandaswami said...

இமாலயச் சாதனைகள் ஐயா !.இன்றுதான் பார்க்க முடிந்தது, உங்கள் சாதனைப் பட்டியலை. ஞானம், அறிவு , ஆற்றல், துணிவு, அனைத்திற்கும் மேலாகத் தோற்றப் பொலிவு இத்தனை உயரிய குணங்கள் இருந்தும் தங்களிடம் உள்ள எளிமை--எப்படிப் பாராட்டுவதென்றே தெரியவில்லை.தங்கள் நட்பு கிடைத்தது நான் பெற்ற பெரும்பேறு.

8:12 PM

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home