காட்டில் மழை

Saturday, September 24, 2005

1. திருப்பிரமபுரம்

1. திருப்பிரமபுரம்
1. தோடுடையசெவியன்விடையேறியோர் தூவெண்மதிசூடிக்
காடுடையசுட லைப்பொடிபூசியென் னுள்ளங்கவர்கள்வன்
ஏடுடையமல ரான்முனை நாட்பணிந் தேத்தவருள்செய்த
பீடுடையபிர மாபுரமேவிய
பெம்மானிவனன்றே. 1
தோடணிந்த திருச்செவியை உடைய உமை யம்மையை இடப்பாகத்தே உடையவனாய், விடை மீது ஏறி, ஒப்பற்ற தூய வெண்மையான பிறையை முடிமிசைச் சூடி, சுடுகாட்டில் விளைந்த சாம்பற் பொடியை உடல் முழுதும் பூசி வந்து என் உள்ளத்தைக் கவர்ந்த கள்வன், இதழ்களை உடைய தாமரை மலரில் விளங்கும் நான்முகன், படைத்தல் தொழில் வேண்டி முன்னை நாளில் வழிபட அவனுக்கு அருள்புரிந்த பெருமை மிக்க பிரமபுரத்தில் எழுந்தருளியுள்ள பெருமானாகிய இவன் அல்லனோ!

5 Comments:

Blogger postUK2 said...

Bloggers Face the Law
In tempting a new degree of honesty from their writers, blogs foment passionate debates that often ... The standards for bloggers disclosing trade secrets are being examined in a case involving Apple Computer before the California Court of Appeals.
Great ideas . I'm definitely going to bookmark you!

What do you think of my infinite banking site/blog. Full of infinite banking related stuff.

12:20 AM

 
Blogger TS said...

Just thought I'd let you know about a site where you can make over $800 a month in extra income. Go to this site   MAKE MONEY NOW  and put in your zip code..... up will pop several places where you can get paid to secret shop, take surveys, etc.  It's free.  I found several and I live in a small town!

12:20 AM

 
Blogger waltertaft35040581 said...

i thought your blog was cool and i think you may like this cool Website. now just Click Here

10:25 PM

 
Blogger allfreei said...

Great post. Check out buy tropical fish

11:51 AM

 
Blogger louisjones61474436 said...

Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.

8:24 PM

 

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home